Monday, September 05, 2005

* Ti Nangdadael Iti Kinabarok...

Panggepko idi ti agbalin a monghe... kas kadagiti Zealots iti Qumran, Red Sea, a binaybay-anda ti amin a pagayatan ti lasag... kas kadagiti swami ken guru iti India... a nasantuan ti bagbagida... dida agsida ti lasag... dida makidenna iti asinoman a babai... ta ipamaysami koma idi ti agadal kadagiti nasantuan a bambanag iti unos ti panagbiagmi... Ngem anian, kabagis... ta dimteng daytoy makitam iti ngato a dayag, ket nadadael amin nga arapaapko... Isu ni Emily Monggiho, ti ina dagiti dua a sagibok...

3 Comments:

At 11:34 AM, Blogger abril said...

he-he, women are powerful, gayyem john!

 
At 3:58 PM, Blogger ariel said...

no way, sika ti nangperdi kenkuana. ngem denggem: isuna ti mangbukel manen kenka!

 
At 4:08 PM, Blogger Joe Padre said...

No irusatmo, Cabsat, ti mangbukel iti maysa a pammati babaen ti "Ti Nangdadael Iti Kinabarok", iti panangipatoc ket casla aglangoy nga agpasurong ti panangdusam iti panangicalintegam iti panangbangonmo iti dayta a pammati. Salayusoyenca a dina horas, ket nalabit nasaysayaat nga amang tay panangisagana iti pannacaparmec...

 

Post a Comment

<< Home


Powered by Blogger